Jinhua Xinsheng Plastic Packaging Co., Ltd. (Zhejiang)Address: Mengniu Industrial Park, No.168 Longqiu Road, Jinxi Development Zone, Wuxi District, Jinhua City, Zhejiang Province
Follow Xinsheng Group's official WeChat

Follow Xinsheng Group's official WeChat